follo-bht

SYSTEMATISK
HMS-ARBEID

Systematisk HMS arbeid innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak. Det er en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som er ansvarlig for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Et systematisk HMS arbeid skal være gunstig for bedriften, både med tanke på drift og i et arbeidsmiljøperspektiv.

Follo Bedriftshelsetjeneste bistår ved utarbeidelse og implementering av dette arbeidet.

SYSTEMATISK ER NØKKELORDET

En sentral del av det systematisk HMS-arbeidet går ut på kartlegge farer og problemer på arbeidsplassen og på denne bakgrunn vurdere risiko. Dette arbeidet må organiseres på en systematisk og hensiktsmessig måte. Follo BHT bistår gjerne med dette.

VAKSINERING

Follo Bedriftshelsetjeneste er en godkjent vaksinasjonsklinikk som tilbyr yrkesvaksinasjon og reisevaksinasjon til både bedrifter og privatpersoner.
Yrkesvaksinering og reisevaksiner utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte.

LES MER OM VÅRE
BEDRIFTSHELSETJENESTER